Антиокислителни препарати / Други.

  • - - - - 3812391010 80: 4,4'-изопропилидендифенилов C12-15|естер на фосфористата киселина, съдържащ тегловно 1|% или повече, но не повече от 3|% бисфенол А (CAS RN 96152-48-6)
  • - - - - 3812391090 80: Други