Антиокислителни препарати / Други.

Français 1

  • - - - - 3812391010 80: 4,4'-изопропилидендифенилов C12-15 естер на фосфористата киселина, съдържащ тегловно 1 % или повече, но не повече от 3 % бисфенол А (CAS RN 96152-48-6)
  • - - - - 3812391090 80: Други