КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 4001000000 80 (6/0) : Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми в първични форми или на плочи, листове или ленти
 • 4002000000 80 (19/0) : Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от №|4001|с продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове или ленти
 • 4003000000 80: Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти
 • 4004000000 80: Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори|раздробени на прах или гранули
 • 4005000000 80 (5/0) : Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти
 • 4006000000 80 (2/0) : Други форми (например пръчки, тръби, профили) и артикули (например дискове, шайби), от невулканизиран каучук
 • 4007000000 80 (2/0) : Нишки|и въжета от вулканизиран каучук
 • 4008000000 80 (6/0) : Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден каучук
 • 4009000000 80 (12/0) : Тръби и маркучи от вулканизиран невтвърден каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)
 • 4010000000 80 (12/0) : Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук
 • 4011000000 80 (8/0) : Пневматични гуми от каучук, нови
 • 4012000000 80 (7/0) : Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук
 • 4013000000 80 (3/0) : Вътрешни гуми от каучук
 • 4014000000 80 (2/0) : Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от невтвърден вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук
 • 4015000000 80 (4/0) : Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба
 • 4016000000 80 (8/0) : Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук
 • 4017000000 80: Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми, включително отпадъци и остатъци; изделия от втвърден каучук