Уплътнители / Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук.

  • - - - 4016930010 80: За техническа употреба, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4016930020 80: Уплътнител от вулканизиран каучук (етилен-пропилен-диенови мономери), с допустимо излизане на материала в мястото на разделяне на формата не повече от 0,25|mm, във форма на правоъгълник: -|с дължина 72|mm или повече, но не повече от 825|mm; -|с ширина 18|mm или повече, но не повече от 155|mm
  • - - - 4016930090 80: Други