С квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината.

  • - - - 7207111100 10: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - - 7207111100 80: От автоматни стомани
  • - - - - 7207111400 10: Други
  • - - - - - 7207111400 80: С дебелина, непревишаваща 130 mm
  • - - - - - 7207111600 80: С дебелина, превишаваща 130 mm
  • - - - 7207119000 80: Ковани