Фенолни кетони и кетони, съдържащи други кислородни функционални групи.

 • - - 2914500020 80: 3'-Хидроксиацетофенон (CAS RN 121-71-1)
 • - - 2914500025 80: 4'-Метоксиацетофенон (CAS RN 100-06-1)
 • - - 2914500030 80: 2΄-Хидроксиацетофенон (CAS RN 118-93-4)
 • - - 2914500036 80: 2,7-Дихидрокси-9-флуоренон (CAS RN 42523-29-5)
 • - - 2914500040 80: 4-(4-Хидроксифенил)бутан-2-он (CAS RN 5471-51-2)
 • - - 2914500045 80: 3,4-Дихидроксибензофенон (CAS RN 10425-11-3)
 • - - 2914500055 80: 2,2',4,4'-Тетрахидроксибензофенон (CAS RN 131-55-5)
 • - - 2914500060 80: 2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон (CAS RN 24650-42-8)
 • - - 2914500065 80: 3-Метоксиацетофенон (CAS RN 586-37-8)
 • - - 2914500075 80: 7-Хидрокси-3,4-дихидро-1(2H)-нафталенон (CAS RN 22009-38-7)
 • - - 2914500080 80: 2',6'-Дихидроксиацетофенон (CAS RN 699-83-2)
 • - - 2914500085 80: 4,4'-Дихидроксибензофенон (CAS RN 611-99-4)
 • - - 2914500090 80: Други