Алкохолни кетони и алдехидни кетони.

  • - - 2914401000 80: 4-Хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоналкохол)
  • - - 2914409000 80: Други