Естери на сярната киселина и естери на въглеродната киселина; техните соли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Polski 1

  • - - - 2920901010 80: Диетилсулфат (CAS RN 64-67-5)
  • - - - 2920901020 80: Диалил 2,2'-оксидиетил дикарбонат (CAS RN 142-22-3)
  • - - - 2920901040 80: Диметилкарбонат (CAS RN 616-38-6)
  • - - - 2920901050 80: Ди-третичен-бутил дикарбонат (CAS RN 24424-99-5)
  • - - - 2920901060 80: 2,4-Ди-терт-бутил-5-нитрофенил метил карбонат (CAS RN 873055-55-1)
  • - - - 2920901070 80: Диметилсулфат (CAS RN 77-78-1)
  • - - - 2920901080 80: Натриев 2-[2-[2-(тридецилокси)етокси]етокси]етилсулфат (CAS RN 25446-78-0) под формата на течна каша с тегловно съдържание на вода 62 % или повече, но не повече от 65 %
  • - - - 2920901090 80: Други