Други / Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1

  • - - - 2917392000 80: Естери или анхидриди на тетрабромoфталовата киселина; бензол-1,2,4-трикарбокси киселина; изофталоил дихлорид, с тегловно съдържание на терефталоил дихлорид, непревишаващо 0,8%; нафталин-1,4,5,8-тетракарбокси киселина; тетрахлорфталов анхидрид; натриев 3,5-бис(метоксикарбонил)бензолсулфонат
  • - - - 2917399500 80 (8/0) : Други