Други / Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - - 2917198015 80: Диметилов бут-2-индиоат (CAS RN 762-42-5)
  • - - - - 2917198020 80: Натриев 1,2-бис(циклохексилоксикарбонил)етансулфонат (CAS RN 23386-52-9)
  • - - - - 2917198025 80: n-Додеценил янтарен анхидрид (CAS RN 19780-11-1) с: - цветен индекс по Гарднър не повече от 1, - коефициент на предаване при 500 nm от 98% или повече за 10% (тегловен) разтвор в толуен за употреба в производството на автомобилни покрития
  • - - - - 2917198030 80: Етиленбрасилат (CAS RN 105-95-3)
  • - - - - 2917198040 80: Додекандиова киселина, с чистота повече от 98,5% тегловно (CAS RN 693-23-2)
  • - - - - 2917198050 80: Тетрадекандиова киселина (CAS RN 821-38-5)
  • - - - - 2917198070 80: Итаконова киселина (CAS RN 97-65-4)
  • - - - - 2917198090 80: Други