Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2918110000 10: Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
 • - - 2918110000 80: Млечна киселина, нейните соли и естери
 • - - 2918120000 80 (2/0) : Винена киселина
 • - - 2918130000 80: Соли и естери на винената киселина
 • - - 2918140000 80 (3/0) : Лимонена киселина
 • - - 2918150000 80 (5/0) : Соли и естери на лимонената киселина
 • - - 2918160000 80 (3/0) : Глюконова киселина, нейните соли и естери
 • - - 2918170000 80: 2,2-Дифенил-2-хидроксиоцетна киселина (бензилова киселина)
 • - - 2918180000 80: Хлоробензилат (ISO)
 • - - 2918190000 80 (3/0) : Други
 • - 2918210000 10: Карбоксилни киселини с фенолна функционална група, но без друга кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
 • - - 2918210000 80: Салицилова киселина и нейните соли
 • - - 2918220000 80 (2/0) : o-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери
 • - - 2918230000 80: Други естери на салициловата киселина и техните соли
 • - - 2918290000 80 (10/0) : Други
 • - 2918300000 80 (7/0) : Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни групи, но без други кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни
 • - 2918910000 10: Други
 • - - 2918910000 80: 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина), нейните соли и естери
 • - - 2918990000 80 (2/0) : Други