Други / Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1 English 2 Español 1

 • - - - - 2918999010 80: 3,4-Епоксициклохексилметил 3,4-епоксициклохексанкарбоксилат (CAS RN 2386-87-0)
 • - - - - 2918999013 80: 2-Метил-3-метоксибензоил хлорид (CAS RN 24487-91-0)
 • - - - - 2918999015 80: Етил 2,3-епокси-3-фенилбутират (CAS RN 77-83-8)
 • - - - - 2918999018 80: Етилов 2-(4-феноксифенил)-2-хидроксипропаноат (CAS RN 132584-17-9)
 • - - - - 2918999020 80: Метилов 3-метоксиакрилат (CAS RN 5788-17-0)
 • - - - - 2918999023 80: 1,8-Дихидроксиантрахинон-3-карбоксилна киселина (CAS RN 478-43-3)
 • - - - - 2918999025 80: Метилов (E)-3-метокси-2-(2-хлорометилфенил)-2-пропеноат (CAS RN 117428-51-0)
 • - - - - 2918999027 80: Етилов 3-етоксипропионат (CAS RN 763-69-9)
 • - - - - 2918999030 80: Метилов 2-(4-хидроксифенокси)пропионат (CAS RN 96562-58-2)
 • - - - - 2918999035 80: p-Анизова киселина (CAS RN 100-09-4)
 • - - - - 2918999040 80: транс-4-Хидрокси-3-метоксиканелена киселина (CAS RN 1135-24-6)
 • - - - - 2918999045 80: 4-Метилкатехолдиметилацетат (CAS RN 52589-39-6)
 • - - - - 2918999050 80: Метилов 3,4,5-триметоксибензоат (CAS RN 1916-07-0)
 • - - - - 2918999055 80: Стеарил глициретинат (CAS RN 13832-70-7)
 • - - - - 2918999060 80: 3,4,5-Триметоксибензоена киселина (CAS RN 118-41-2)
 • - - - - 2918999065 80: Амониева сол на дифлуоро[1,1,2,2-тетрафлуоро-2-(пентафлуороетокси)етокси]оцетна киселина (CAS RN 908020-52-0)
 • - - - - 2918999070 80: Алил-(3-метилбутокси)ацетат (CAS RN 67634-00-8)
 • - - - - 2918999075 80: 3,4-Диметоксибензоена киселина (CAS RN 93-07-2)
 • - - - - 2918999080 80: Натриев 5-[2-хлоро-4-(трифлуорометил)фенокси]-2-нитробензоат, (CAS RN 62476-59-9)
 • - - - - 2918999085 80: Тринексапак-етил (ISO) (CAS RN 95266-40-3) с чистота 96 % тегловно или повече
 • - - - - 2918999090 80: Други