Други / Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи.

  • - - - 2811290500 80: Серен диоксид
  • - - - 2811291000 80: Серен триоксид (серен анхидрид); диарсениев триоксид (арсениев анхидрид)
  • - - - 2811293000 80: Азотни оксиди
  • - - - 2811299000 80 (2/0) : Други