Силициев диоксид / Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи.

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 4 Français 6 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - 2811220010 80: Силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9), под формата на прах, предназначен за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка
  • - - - 2811220015 80: Аморфен силициев диоксид (CAS RN 60676-86-0), - в прахообразна форма - с чистота тегловно 99,0 % или повече, - с медианен размер на частиците 0,7 μm или повече, но непревишаващ 2,1μm - където 70 % от частиците са с диаметър, непревишаващ 3 µm
  • - - - 2811220040 80: Силициев пълнител под формата на гранули, със съдържание на силициев диоксид 97 % или повече
  • - - - 2811220060 80: Прах от калциниран аморфен силициев диоксид - с размер на частиците от не повече от 20 µm и - от вида, използван в производството на полиетилен
  • - - - 2811220090 80: Друг