С устройство за охлаждане и инверсионен клапан за термичния цикъл (термопомпи с обръщаемо действие).

  • - - - 8415810010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8415810091 10: Други
  • - - - - 8415810091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8415810099 80: Други