Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна хартия, класьори, подвързии (с подвижни листове и други), папки за досиета и други ученически, канцеларски или книжарски артикули, от хартия или картон, включително връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго; албуми за мостри или колекции и корици за книги, от хартия или картон.

Slovenčina 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4820100000 80 (4/0) : Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за квитанции), канцеларски хартиени кубове, блокове от листове за писма, бележници с дати и подобни изделия
  • - 4820200000 80: Тетрадки
  • - 4820300000 80 (0/1) : Класьори, подвързии (различни от кориците за книги) и папки за досиета
  • - 4820400000 80: Връзки листове и кочани с бланки, дори съдържащи листове от индиго
  • - 4820500000 80: Албуми за мостри или за колекции
  • - 4820900000 80: Други