СПЕЦИАЛНИ КОДОВЕ ПО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА.

  • 9905000000 10: Определени стоки, посочени в Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (внос и износ)
  • - 9905000000 80: Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване
  • - 9919000000 80: Следните стоки, различни от изброените по-горе: - Зестра и домакинско имущество, принадлежащо на лице, което премества обичайното си място на пребиваване във връзка с встъпване в брак; лично имущество, придобито по наследство. - Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване - Ковчези, съдържащи телата на починали, погребални урни с праха на покойници и предмети за украса при погребални церемонии - Стоки, предназначени за благотворителни или филантропични организации и стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия
  • 9930000000 80 (3/0) : Доставка на стоки до плавателни съдове и въздушни превозни средства
  • 9931000000 80 (3/0) : Стоки, доставени за екипажа на офшорни съоръжения, или за дейността на двигателите, машините и другото оборудване на офшорното съоръжение
  • 9950000000 80: Код, използван единствено при търговията със стоки между държави-членки за отделни сделки, чиято стойност е по-ниска от 200 EUR, и в някои случаи за докладване на остатъчни продукти