Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и други части, отпадъци и изрезки), несъединени или съединени (но не посредством други материали), различни от включените в № 4303.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4302110000 10: Цели кожухарски кожи, дори без главите, опашките или крачетата, несъединени
  • - - 4302110000 80: От норка
  • - - 4302190000 80 (9/0) : Други
  • - 4302200000 80: Глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки, несъединени
  • - 4302300000 80 (7/0) : Цели кожухарски кожи и техните части и изрезки, съединени