КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • 4101000000 80 (3/0) : Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени
 • 4102000000 80 (4/0) : Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) от настоящата глава
 • 4103000000 80 (3/0) : Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква б) или в) от настоящата глава
 • 4104000000 80 (6/0) : Дъбени или "crust" кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин
 • 4105000000 80 (2/0) : Дъбени или "crust" овчи кожи, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин
 • 4106000000 80 (10/0) : Дъбени или "crust" кожи от други животни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг начин
 • 4107000000 80 (8/0) : Дъбени или "crust" кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114
 • 4112000000 80: Дъбени или "crust" овчи кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Дъбени или "crust" кожи от други животни, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Замшеви кожи - гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи
 • 4115000000 80 (2/0) : Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на рула; изрезки и други отпадъци от обработени кожи или от възстановена кожа, негодни за производството на кожени изделия; стърготини, прах и брашно от кожа