На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение.

Deutsch 4 English 1 Français 1 Polski 1

  • - - - 4810140020 80: С тегло на m2 по-голямо или равно на 70 g, но непревишаващо 400 g и със степен на белота над 84 % (измерена съгласно стандарта ISO 2470-1), с изключение на многослойни хартии и многослойни картони
  • - - - 4810140080 80: Други