Черен дроб / Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0206410010 80: От домашни свине
  • - - - 0206410090 80: Друг