Други / Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803.

Deutsch 1

  • - - - 4804395100 10: Чието общо влакнесто съдържание се състои най-малко от 80 % тегловно от влакна от иглолистна дървесина, получени по сулфатен или натронов химичен способ
  • - - - - 4804395100 80: Равномерно избелени в масата си
  • - - - - 4804395800 80: Други
  • - - - 4804398000 80: Други