Други / Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав.

Čeština 1 Deutsch 8 Polski 1 Svenska 1

  • - - 2923900010 80: Тетраметиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 25% (± 0,5%) тетраметиламониев хидроксид
  • - - 2923900020 80: Тетраметиламониев хидроген фталат (CAS RN 79723-02-7)
  • - - 2923900025 80: Тетракис(диметилдитетрадециламониев) молибдат, (CAS RN 117342-25-3)
  • - - 2923900055 80: Тетрабутиламониев бромид (CAS RN 1643-19-2)
  • - - 2923900070 80: Тетрапропиламониев хидроксид, под формата на воден разтвор съдържащ: - 40 % (± 2 %) тегловно тетрапропиламониев хидроксид, - 0,3 % тегловно или по-малко карбонат, - 0,1 % тегловно или по-малко трипропиламин, - 500 mg/kg или по-малко бромид и - 25 mg/kg или по-малко калий и натрий взети заедно
  • - - 2923900075 80: Teтраетиламониев хидроксид под формата на воден разтвор, съдържащ:  - 35 тегловни % (± 0,5 тегловни %) тетраетиламониев хидроксид, - не повече от 1000 mg/kg хлорид, - не повече от 2 mg/kg желязо и - не повече от 10 mg/kg калий
  • - - 2923900080 80: Диалилдиметиламониев хлорид, под формата на воден разтвор, съдържащ тегловно 63 % или повече, но не повече от 67 % диалилдиметиламониев хлорид, (CAS RN 7398-69-8)
  • - - 2923900085 80: N,N,N-Триметиланилинов хлорид (CAS RN 138-24-9)
  • - - 2923900090 80: Други