С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %.

  • - - - 0405203010 80: В директна опаковка с нетно съдържание 1|kg или по-малко
  • - - - 0405203080 80: Други