Съдържащ по-малко от 50% от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm.

  • - - - - 2818109120 80: Синтерован корунд с микрокристална структура, състоящ се оталуминиев оксид (CAS|RN|1344-28-1), магнезиев алуминат (CAS|RN|12068-51-8) и редкоземни алуминати на итрия, лантана и неодима, със следното тегловно съдържание(изчислено като оксиди):| -|94|% или повече, но не повече от 98,5|% алуминиев оксид, -|2|% (± 1,5|%) магнезиев оксид, -|1|% (± 0,6|%) итриев оксид, и -|или 2|% (± 1,2|%) лантанов оксид или -|2|% (± 1,2|%) лантанов оксид и неодимов оксид, като за по-малко от 50|% от общото тегло частиците са с размер над 10|mm
  • - - - - 2818109190 80: Друг