Съдържащ по-малко от 50% от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm.

  • - - - - 2818109120 80: Синтерован корунд с микрокристална структура, състоящ се оталуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1), магнезиев алуминат (CAS RN 12068-51-8) и редкоземни алуминати на итрия, лантана и неодима, със следното тегловно съдържание(изчислено като оксиди):  - 94 % или повече, но не повече от 98,5 % алуминиев оксид, - 2 % (± 1,5 %) магнезиев оксид, - 1 % (± 0,6 %) итриев оксид, и - или 2 % (± 1,2 %) лантанов оксид или - 2 % (± 1,2 %) лантанов оксид и неодимов оксид, като за по-малко от 50 % от общото тегло частиците са с размер над 10 mm
  • - - - - 2818109190 80: Друг