Други смазочни масла и други масла.

Čeština 12 Deutsch 19 Ελληνικά 1 English 7 Suomi 14 Français 2 Hrvatski 4 Magyar 7 Nederlands 27 Polski 7 Português 3 Slovenčina 22 Slovenščina 11

  • - - - - - - - 2710199920 80: Каталитично депарафинирано базово масло, получено чрез синтез от газообразни въглеводороди, последван от процес на преобразуване на тежките парафини (HPC), което съдържа: - не повече от 1 mg/kg сяра - над 99 тегл. % наситени въглеводороди - над 75 тегл. % n- и iso- парафинови въглеводороди с дължина на въглеродната верига 18 или повече, но не повече от 50; и - кинематичен вискозитет при 40°C повече от 6,5 mm$2$/s, или - кинематичен вискозитет при 40°C повече от 11 mm$2/s с вискозитетен индекс 120 или повече
  • - - - - - - - 2710199930 80: Каталитично хидроизомеризирани и депарафинирани базови масла, включващи хидрогенирани, високо изопарафинови въглеводороди, съдържащи: - 90 % тегловно или повече наситени съединения и - не повече от 0,03 % тегловно сяра, с вискозитетен индекс 80 или повече
  • - - - - - - - 2710199990 80: Други