С квадратна форма, с повърхност, непревишаваща 1 m$2.

  • - - - 5703902010 80: От юта или други текстилни ликови влакна от позиция 5303
  • - - - 5703902090 80: Други