Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3926100000 80: Канцеларски и училищни артикули
  • - 3926200000 80 (0/6) : Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст)
  • - 3926300000 80 (4/0) : Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни
  • - 3926400000 80 (0/1) : Статуетки и други предмети за украса
  • - 3926900000 80 (4/0) : Други