ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ.

 • 8401000000 80 (4/0) : Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи (касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне
 • 8402000000 80 (6/0) : Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли "с прегрята вода"
 • 8403000000 80 (2/0) : Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 (например икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за рекуперация на газове); кондензатори за парни машини
 • 8405000000 80 (2/0) : Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, със или без пречиствателните им устройства
 • 8406000000 80 (5/0) : Парни турбини
 • 8407000000 80 (10/0) : Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване
 • 8408000000 80 (3/0) : Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)
 • 8409000000 80 (4/0) : Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им
 • 8411000000 80 (12/0) : Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини
 • 8412000000 80 (9/0) : Други двигатели
 • 8413000000 80 (15/0) : Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности
 • 8414000000 80 (10/0) : Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи
 • 8415000000 80 (7/0) : Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно
 • 8416000000 80 (4/0) : Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства
 • 8417000000 80 (4/0) : Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително пещите за изгаряне на отпадъци
 • 8418000000 80 (13/0) : Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, сваряване, изпичане, дестилация, ректификация, стерилизация, пастьоризация, пропарване, изсушаване, изпаряване, сгъстяване, кондензация или охлаждане, различни от домакинските апарати; неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване
 • 8420000000 80 (4/0) : Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини
 • 8421000000 80 (15/0) : Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове
 • 8422000000 80 (7/0) : Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини и устройства за капсуловане на бутилки, кутии, туби и подобни опаковки; други машини и устройства за пакетиране или опаковане на стоки (включително машините и устройствата за опаковане в термосвиваемо фолио); машини и устройства за газиране на напитки
 • 8423000000 80 (8/0) : Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне
 • 8424000000 80 (10/0) : Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприцпистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи
 • 8425000000 80 (10/0) : Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове
 • 8426000000 80 (12/0) : Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове
 • 8427000000 80 (3/0) : Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство
 • 8428000000 80 (10/0) : Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)
 • 8429000000 80 (10/0) : Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци
 • 8430000000 80 (12/0) : Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; машини за почистване на сняг (несамоходни)
 • 8431000000 80 (10/0) : Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от № 8425 до 8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки
 • 8433000000 80 (13/0) : Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от машините и устройствата от № 8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати
 • 8435000000 80 (2/0) : Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки
 • 8436000000 80 (8/0) : Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството
 • 8437000000 80 (3/0) : Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения; машини и устройства за мелничарството или за обработка на житни култури или сухи бобови растения, различни от машините и устройствата, използвани във фермите
 • 8438000000 80 (8/0) : Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински масла или мазнини
 • 8439000000 80 (6/0) : Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон
 • 8440000000 80 (2/0) : Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове
 • 8441000000 80 (6/0) : Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия
 • 8442000000 80 (3/0) : Машини, устройства и оборудване (различни от машините от № 8456 до 8465) за подготвяне или производство на клишета, плочи, цилиндри или други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани)
 • 8443000000 80 (16/0) : Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части и принадлежности
 • 8444000000 80 (2/0) : Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали
 • 8445000000 80 (9/0) : Машини за подготовка на текстилни материали, машини за предене, за скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително шпулмашините) или машини за намотаване на текстилни материали и машини за подготовка на текстилни прежди с цел използването им в машините от № 8446 или 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Тъкачни станове
 • 8447000000 80 (5/0) : Машини за трикотаж, прошивноплетачни машини, машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе или тъфтинг машини
 • 8448000000 80 (15/0) : Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми, автоматични спирачи за основата и вътъка, механизми за промяна на совалките); части или принадлежности, изключително или главно предназначени за машините от настоящата позиция или от № 8444, 8445, 8446 или 8447 (например вретена, перки, гарнитури за дараци, бърда, иглени планки, филиери, совалки, нищелки и нищелкови рамки, игли, платини, куки)
 • 8449000000 80: Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи
 • 8450000000 80 (6/0) : Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене
 • 8451000000 80 (9/0) : Машини и устройства (различни от машините от № 8450) за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (включително пресите за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране, промазване или импрегниране на прежди, тъкани или изделия от текстилни материали и машини за покриване на тъканите или други основи, използвани за производство на подови настилки, такива като линолеум; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите
 • 8452000000 80 (6/0) : Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини
 • 8453000000 80 (4/0) : Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни от шевните машини
 • 8454000000 80 (4/0) : Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост
 • 8455000000 80 (6/0) : Валцовъчни машини за метали и техните валци
 • 8456000000 80 (8/0) : Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга; машини за водоструйно рязане
 • 8457000000 80 (3/0) : Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни машини за обработка на метали
 • 8458000000 80 (6/0) : Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане на метал
 • 8459000000 80 (17/0) : Инструментални машини (включително обработващи единици с направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, полиране или други довършителни операции за обработка на метали или металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи средства, различни от зъбонарезните или зъбошевинговъчни машини от № 8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде
 • 8462000000 80 (13/0) : Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за обработка на метали или метални карбиди, различни от посочените по-горе
 • 8463000000 80 (4/0) : Други инструментални машини за обработка на метали или металокерамики, работещи без отнемане на материал
 • 8464000000 80 (3/0) : Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло
 • 8465000000 80 (10/0) : Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали
 • 8466000000 80 (8/0) : Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от № 8456 до8465, включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и другите специални приспособления, които се монтират върху машини; държачи на ръчни инструменти от всякакви видове
 • 8467000000 80 (14/0) : Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба
 • 8468000000 80 (4/0) : Машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи, различни от тези от № 8515; газови машини и устройства за повърхностно закаляване
 • 8470000000 80 (7/0) : Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство; автоматични регистриращи касови апарати
 • 8471000000 80 (9/0) : Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде
 • 8472000000 80 (3/0) : Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориране или пришиване с телчета)
 • 8473000000 80 (6/0) : Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от № 8470 до 8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране, формоване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми
 • 8475000000 80 (5/0) : Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло
 • 8476000000 80 (7/0) : Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, цигари, хранителни продукти, напитки), включително машините за размяна на монети
 • 8477000000 80 (9/0) : Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
 • 8478000000 80 (2/0) : Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
 • 8479000000 80 (14/0) : Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
 • 8480000000 80 (11/0) : Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси
 • 8481000000 80 (6/0) : Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили
 • 8482000000 80 (9/0) : Сачмени, ролкови или иглени лагери
 • 8483000000 80 (7/0) : Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели; маховици и ролки, включително полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители
 • 8484000000 80 (3/0) : Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители
 • 8486000000 80 (5/0) : Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers), полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в забележка 9, буква В) към настоящата глава; части и принадлежности
 • 8487000000 80 (2/0) : Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части