Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части и принадлежности.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8443110000 10: Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442
 • - - 8443110000 80: Офсетни печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула
 • - - 8443120000 80: Офсетни печатарски машини и устройства за канцеларски нужди, захранвани с листове с формат 22 !x! 36 cm или по-малко в несгънато положение
 • - - 8443130000 80 (7/0) : Други офсетни печатарски машини и устройства
 • - - 8443140000 80: Типографски печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула, с изключение на флексографските
 • - - 8443150000 80: Типографски печатарски машини и устройства, различни от тези, захранвани чрез рула, с изключение на флексографските
 • - - 8443160000 80: Флексографски печатарски машини и устройства
 • - - 8443170000 80: Хелиографни печатарски машини и устройства
 • - - 8443190000 80 (3/0) : Други
 • - 8443310000 10: Други печатащи устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си
 • - - 8443310000 80: Машини, изпълняващи най-малко две от следните функции: печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа
 • - - 8443320000 80 (2/0) : Други, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа
 • - - 8443390000 80: Други
 • - 8443910000 10: Части и принадлежности
 • - - 8443910000 80 (4/0) : Части и принадлежности за машините и устройствата, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442
 • - - 8443990000 80 (2/0) : Други