Медни оксиди и хидроксиди / Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите.

  • - - 2825500020 80: Меден (I или II) оксид, съдържащ тегловно 78 % или повече мед и не повече от 0,03 % хлорид
  • - - 2825500030 80: Меден(II) оксид (CAS RN 1317-38-0), с размер на частиците, непревишаващ 100 nm
  • - - 2825500080 80: Други