Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки, от железни или от стоманени телове; разтеглени ламарини и ленти, от желязо или от стомана.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 7314120000 10: Тъкани метални платна
 • - - 7314120000 80: Непрекъснати метални платна за машини, от неръждаема стомана
 • - - 7314140000 80: Други тъкани метални платна от неръждаема стомана
 • - - 7314190000 80: Други
 • - 7314200000 80 (2/0) : Мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване, от телове, чийто най-голям размер на напречното сечение е равен или по-голям от 3 mm и чиито отвори (бримки) имат повърхност най-малко 100 cm$2
 • - 7314310000 10: Други мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване
 • - - 7314310000 80: Поцинковани
 • - - 7314390000 80: Други
 • - 7314410000 10: Други метални платна, мрежи и решетки
 • - - 7314410000 80: Поцинковани
 • - - 7314420000 80: Покрити с пластмаси
 • - - 7314490000 80: Други
 • - 7314500000 80: Разтеглени ламарини и ленти