МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ.

 • 2701000000 80 (5/0) : Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища
 • 2702000000 80 (2/0) : Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар
 • 2703000000 80: Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран
 • 2704000000 80 (3/0) : Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен
 • 2705000000 80: Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди
 • 2706000000 80: Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани
 • 2707000000 80 (8/0) : Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните
 • 2708000000 80 (2/0) : Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани
 • 2709000000 80 (2/0) : Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали
 • 2710000000 80 (7/0) : Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла
 • 2711000000 80 (9/0) : Нефтен газ и други газообразни въглеводороди
 • 2712000000 80 (3/0) : Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени
 • 2713000000 80 (5/0) : Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали
 • 2714000000 80 (2/0) : Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали
 • 2715000000 80: Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат "cut backs")
 • 2716000000 80: Електрическа енергия