Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3105100000 80 (6/0) : Продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg
  • - 3105200000 80 (2/0) : Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий
  • - 3105300000 80 (0/1) : Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)
  • - 3105400000 80: Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)
  • - 3105510000 10: Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор
  • - - 3105510000 80 (5/0) : Съдържащи нитрати и фосфати
  • - - 3105590000 80 (5/0) : Други
  • - 3105600000 80: Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: фосфор и калий
  • - 3105900000 80 (2/0) : Други