На базата на химически модифицирани естествени полимери.

Deutsch 4 English 1

  • - - - - 3208909910 80: Разтвор на базата на химически модифицирани естествени полимери, съдържащ два или повече от следните оцветители: - метил 8'-ацетокси-1,3,3,5,6-пентаметил-2,3-дихидроспиро[1H-индол-2,3'-нафтол[2,1-b][1,4]оксазин]-9'-карбоксилат, - метил 6-(изобутирилокси)-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат, - 13-изопропил-3,3-bis(4-метоксифенил)-6,11-диметил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-13-ол, - етоксикарбонилметил 8-метил-2,2-дифенил-2H-бензо[h]хромен-5-карбоксилат, - 13-етил-3-[4-(морфолино)фенил]-3-фенил-3,13-дихидробензо [h]индено[2,1-f]хромен-13-ол
  • - - - - 3208909990 80: Други