Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи; светодиодни (LED) лампи.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8539100000 80 (2/0) : Артикули, наречени "капсуловани фарове и прожектори"
 • - 8539210000 10: Други лампи и тръби с нажежаема жичка, с изключение на тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
 • - - 8539210000 80 (4/0) : Халогенни, с волфрам
 • - - 8539220000 80 (2/0) : Други, с мощност, непревишаваща 200 W, и напрежение, превишаващо 100 V
 • - - 8539290000 80 (4/0) : Други
 • - 8539310000 10: Газоразрядни лампи и тръби, различни от тези с ултравиолетови лъчи
 • - - 8539310000 80 (2/0) : Луминесцентни, с топъл катод
 • - - 8539320000 80 (2/0) : Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди
 • - - 8539390000 80 (2/0) : Други
 • - 8539410000 10: Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи
 • - - 8539410000 80: Дъгови лампи
 • - - 8539490000 80: Други
 • - 8539500000 80: Светодиодни (LED) лампи
 • - 8539900000 80 (2/0) : Части