Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 7306110000 10: Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи
 • - - 7306110000 80 (2/0) : Заварени, от неръждаема стомана
 • - - 7306190000 80 (2/0) : Други
 • - 7306210000 10: Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ
 • - - 7306210000 80: Заварени, от неръждаема стомана
 • - - 7306290000 80: Други
 • - 7306300000 80 (12/0) : Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани
 • - 7306400000 80 (2/0) : Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана
 • - 7306500000 80 (2/0) : Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от други легирани стомани
 • - 7306610000 10: Други, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото
 • - - 7306610000 80 (4/0) : С квадратно или правоъгълно напречно сечение
 • - - 7306690000 80 (2/0) : С друго напречно сечение, различно от кръглото
 • - 7306900000 80: Други