Естери на мравчената киселина / Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2915130010 80: Естери на манитола или сорбитола
  • - - - 2915130090 80: Други