Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в забележка 7 на настоящата глава.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5911100000 80 (2/0) : Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегнирани, промазани или покрити с един или повече слоя каучук, кожа или други материали, от видовете, използвани за производството на гарнитури за дараци и аналогични продукти за други технически приложения, включително кадифените ленти, импрегнирани с каучук за покритие на кросна
  • - 5911200000 80 (2/0) : Тъкани за пресяване и прецеждане (за сита), дори конфекционирани
  • - 5911310000 10: Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или за подобни машини (например за целулозна маса, за азбестоцимент)
  • - - 5911310000 80 (4/0) : С тегло на m$2, по-малко от 650 g
  • - - 5911320000 80 (4/0) : С тегло на m$2, равно или по-голямо от 650 g
  • - 5911400000 80: Филтриращи тъкани от видовете, използвани в пресите за масло или за аналогични технически приложения, включително тези от човешка коса
  • - 5911900000 80 (4/0) : Други