Покрити с други неблагородни метали.

  • - - 7217304100 10: Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод
  • - - - 7217304100 80: С медно покритие
  • - - - 7217304900 80: Други
  • - - 7217305000 80: Съдържащи тегловно 0,25% или повече, но по-малко от 0,6% въглерод
  • - - 7217309000 80: Съдържащи тегловно 0,6% или повече въглерод