Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран тиазолов пръстен (хидрогениран или не).

Deutsch 2

  • - - 2934100010 80: Хекситиазокс (ISO) (CAS RN 78587-05-0)
  • - - 2934100015 80: 4-Нитрофенилтиазол-5-илметилов карбонат (CAS RN 144163-97-3)
  • - - 2934100020 80: 2-(4-Метилтиазол-5-ил)етанол (CAS RN 137-00-8)
  • - - 2934100025 80: (S)-Етил-2-(3-((2-изопропилтиазол-4-ил)метил)-3-метилуреидо)-4-морфолинобутаноат оксалат (CAS RN 1247119-36-3)
  • - - 2934100035 80: (2-Изопропилтиазол-4-ил)-N-метилметанаминов дихидрохлорид (CAS RN 1185167-55-8)
  • - - 2934100040 80: (Z)-2-(2-третичен-бутоксикарбониламинотиазол-4-ил)-2-пентенова киселина (CAS RN 86978-24-7)
  • - - 2934100045 80: 2-Цианимино-1,3-тиазолидин (CAS RN 26364-65-8)
  • - - 2934100060 80: Фостиазат (ISO) (CAS RN 98886-44-3)
  • - - 2934100080 80: 3,4-Дихлоро-5-карбоксиизотиазол (CAS RN 18480-53-0)
  • - - 2934100090 80 (0/2) : Други