Съединения на церия / Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси.

  • - - 2846100010 80: Редкоземен концентрат, съдържащ тегловно 60|% или повече, но не повече от 95|% редкоземни оксиди и не повече от 1|% циркониев оксид, алуминиев оксид или железен оксид, и със загуба при изгаряне 5|% тегловно или повече
  • - - 2846100020 80: Дицериев трикарбонат, дори хидратиран (CAS RN 537-01-9)
  • - - 2846100030 80: Цериев лантанов карбонат, дори хидратиран
  • - - 2846100090 80: Други