Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия).

Deutsch 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4802100000 80: Хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия)
 • - 4802200000 80: Основи от хартии и картони за светлочувствителни, топлочувствителни или електрочувствителни хартии или картони
 • - 4802400000 80 (2/0) : Основи от хартии за тапети
 • - 4802540000 10: Други хартии и картони без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна
 • - - 4802540000 80: С тегло, по-малко от 40g/m$2
 • - - 4802550000 80 (4/0) : С тегло 40 g/m$2 или повече, но непревишаващо 150 g/m$2, на роли
 • - - 4802560000 80 (2/0) : С тегло 40 g/m$2 или повече, но непревишаващо 150 g/m$2, на листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение
 • - - 4802570000 80: Други, с тегло 40 g/m$2 или повече, но непревишаващо 150 g/m$2
 • - - 4802580000 80 (2/0) : С тегло, превишаващо 150 g/m$2
 • - 4802610000 10: Други хартии и картони, на които повече от 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен или химико-механичен способ
 • - - 4802610000 80 (2/0) : На роли
 • - - 4802620000 80: На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение
 • - - 4802690000 80: Други