Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - 2106909240 80 (0/1) : Протеинови хидролизати и дрождени автолизати
  • - - - - 2106909245 80: Препарат, с тегловно съдържание: - повече от 30 %, но не повече от 35 % екстракт от сладник, - повече от 65 %, но не повече от 70 % трикаприлин, стандартизиран тегловно до 3 % или повече, но не повече от 4 % глабридин
  • - - - - 2106909250 80: Хидролизат от казеинов белтък, състоящ се от: - 20 % тегловно или повече, но не повече от 70 % свободни аминокиселини, и - пептони, от които повече от 90 % тегловно с молекулно тегло не повече от 2 000 Da
  • - - - - 2106909260 80 (0/121) : Други