Други / Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека.

Polski 4

  • - - - 0511991000 80: Сухожилия и нерви; обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи
  • - - - 0511993100 10: Естествени сюнгери от животински произход
  • - - - - 0511993100 80: Необработени
  • - - - - 0511993900 80: Други
  • - - - 0511998500 80 (3/0) : Други