Други / Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Deutsch 8 Polski 3 Slovenščina 1

 • - - - - 3911909910 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
 • - - - - 3911909925 10: Други
 • - - - - - 3911909925 80: Съполимер на винилтолуен и α-метилстирен
 • - - - - - 3911909930 80: 1,4:5,8-диметанонафтален, 2-етилиден-1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-полимер с 3a,4,7,7a- тетрахидро- 4,7-метано-1H-инден, хидрогениран
 • - - - - - 3911909935 80: Алтерниращ съполимер на етилен и малеинов анхидрид (EMA)
 • - - - - - 3911909940 80: Смеси на калциева и натриева сол със съполимер на малеиновата киселина и метилвинил етер, с тегловно съдържание на калций 9 % или повече, но не повече от 16 %
 • - - - - - 3911909943 80: Съполимер на α-метилстирен и стирен, с точка на размекване, превишаваща 113 ºC
 • - - - - - 3911909945 80: Съполимер на малеиновата киселина и метилвинил етер
 • - - - - - 3911909950 80: Съполимер на стирен с α-метилстирен и акрилова киселина, със средно бройно молекулно тегло (M@n) 500 или повече, но непревишаващо 6000
 • - - - - - 3911909953 80: Хидрогениран полимер на 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален с 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метано-1H-инден и 4,4a,9,9a-тетрахидро-1,4-метано-1H-флуорен (CAS RN 503442-46-4)
 • - - - - - 3911909957 80: Хидрогениран полимер на 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален с 4,4a,9,9a-тетрахидро-1,4-метано-1H-флуорен (CAS RN 503298-02-0)
 • - - - - - 3911909960 80: Съполимер от стирен с малеинов анхидрид, частично естерифициран или изцяло химически променен, със средно молекулно тегло (M@n) не повече от 4500, на люспи или във вид на прах
 • - - - - - 3911909965 80: Kалциево-цинкова сол на съполимер на малеинова киселина и метилвинил етер
 • - - - - - 3911909970 80: Воден разтвор, съдържащ тегловно: - 30 % или повече, но не повече от 40 % поли-4-винилпиридин-N-оксид - 0,1 % или повече, но не повече от 4 % N-оксид на изоникотинова киселина - 0,1 % или повече, но не повече от 3,5 % натриев сулфат, - 0,1 % или повече, но не повече от 2 % 4-ацетилпиридин-N-оксид
 • - - - - - 3911909986 80: Съполимер на метилвинилов етер и анхидрид на малеиновата киселина (CAS RN 9011-16-9)
 • - - - - - 3911909990 80: Други