Други / Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.