Съдържащи нитрати и фосфати / Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg.

  • - - - 3105510010 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 по-малко от 3 %
  • - - - 3105510020 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 3 % или повече, но по-малко от 6 %
  • - - - 3105510030 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 6 % или повече, но по-малко от 9 %
  • - - - 3105510040 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 9 % или повече, но непревишаващо 10,40 %
  • - - - 3105510090 80: Други