Металокерамики / Уран, обеднен на U 235 и неговите съединения; торий и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, торий или съединения на тези продукти.

  • - - - - 2844305110 80: Необработени; отпадъци и скрап
  • - - - - 2844305190 80: Други