Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 1522001000 80: Дегра
  • - 1522003100 10: Остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
  • - - 1522003100 20: Съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло
  • - - - 1522003100 80: Неутрализационни утайки (soap-stocks)
  • - - - 1522003900 80: Други
  • - - 1522009100 10: Други
  • - - - 1522009100 80: Маслени утайки, неутрализационни утайки (soap-stocks)
  • - - - 1522009900 80: Други