Оксалова киселина, нейните соли и естери.

  • - - - 2917110020 80: Бис(p-метилбензил) оксалат (CAS RN 18241-31-1)
  • - - - 2917110030 80: Кобалтов оксалат (CAS RN 814-89-1)
  • - - - 2917110091 10: Други
  • - - - - 2917110091 80: Оксалова киселина, независимо дали е под формата на дихидрат (номер по CUS 0028635-1 и номер по CAS 6153-56-6) или на анхидрид (номер по CUS 0021238-4 и номер по CAS 144-62-7) и независимо дали е под формата на воден разтвор или не
  • - - - - 2917110099 80: Други